TỪ VỰNG

49 Từ vựng tiếng Anh chủ đề trái cây

49 Từ vựng chủ đề trái cây Watermelon  /’wɔ:tə´melən/: Dưa hấu Mangosteen /ˈmaŋgəstiːn/: Măng cụt  Pomelo /ˈpɑːməloʊ/: Bưởi Persimmon /pə´simən/: Trái hồng Apricot /ˈæ.prɪ.kɒt/: Quả mơ Jackfruit /’dʒæk,fru:t/: Mít Raisin /’reizn/: Nho khô Green almonds /gri:n ‘ɑ:mənd/: [Đọc tiếp]

TỪ VỰNG

21 Từ vựng tiếng Anh chủ đề thực vật

21 Từ vựng chủ đề thực vật Weeping willow /ˈwiːpɪŋ/ /ˈwɪləʊ/: Cây liễu rũ Poplar /ˈpɒplə(r)/: Cây bạch dương Hawthorn /ˈhɔːθɔːn/: Cây táo gai Birch /bɜːtʃ/: Cây gỗ bu lô Apple tree /ˈæpl triː/: Cây táo Beech /biːtʃ/: [Đọc tiếp]

TỪ VỰNG

18 Từ vựng tiếng Anh về các ngày lễ

TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ CÁC NGÀY LỄ Valentine’s Day  /ˈvæləntaɪnz deɪ/: Ngày lễ tình nhân Father’s Day /ˈfɑːðərz deɪ/: Ngày của ba April Fools’ Day /’eiprəl’fu:ldei/ : Ngày nói dối Christmas pudding /ˌkrɪsməs ˈpʊdɪŋ/: [Đọc tiếp]

TỪ VỰNG

31 Từ vựng tiếng Anh chủ đề động vật

31 Từ vựng chủ đề động vật Cobra /ˈkoʊbrə/: Rắn hổ mang Bat /bæt/: Con dơi Hippopotamus /ˌhɪpəˈpɑːtəməs/: Hà mã Pangolin /ˈpæŋɡəlɪn/: Con tê tê Dromedary /ˈdrɑːməderi/: Lạc đà 1 bướu Camel /ˈkæml/: Lạc đà Anteater /ˈæntiːtər/: [Đọc tiếp]

TỪ VỰNG

12 Từ vựng tiếng Anh chủ đề thực vật thủy sinh

12 Từ vựng chủ đề thực vật thủy sinh Moss /mɔːs/: Rêu Water hyacinth /ˈwɔːtə(r)/ /ˈhaɪəsɪnθ/: Lục bình Duckweeds /ˈdʌkwiːd/: Bèo Buffalo nut  /ˈbʌfəloʊ/ /nʌt/: Củ ấu Water chestnut /ˈwɔːtə(r)/ /ˈtʃesnʌt/: Củ năng Water spinach /ˈwɔːtə(r)/ /ˈspɪnɪtʃ/: Rau muống Water [Đọc tiếp]

TỪ VỰNG

21 Từ vựng chủ đề rau củ quả

21 Từ vựng chủ đề rau củ quả Corn /kɔːrn/: Cây ngô Bitter melon /ˈbɪtər//ˈmelən/: Khổ qua Potato /pəˈteɪtoʊ/: Khoai tây Walnut /ˈwɔːlnʌt/: Quả óc chó Cucumber  /ˈkjuːkʌmbər/: Dưa leo Pecan /pɪˈkɑːn/: Hạt hồ đào Amaranth [‘æmərænθ]: [Đọc tiếp]

TỪ VỰNG

27 Từ vựng chủ đề quần áo và phụ kiện

27 Từ vựng chủ đề quần áo gloves  /ɡlʌv/: Găng tay jumper /ˈdʒʌmpər/: Áo len scarf /skɑːrf/: Khăn bow tie /ˌboʊ ˈtaɪ/: Nơ thắt cổ áo nam pyjamas /pəˈdʒæməz/: Bộ đồ ngủ tights /taɪts/: Quần tất overcoat  /ˈoʊvərkoʊt/:Áo [Đọc tiếp]