Từ vựng tiếng Anh chủ đề bệnh tật
TỪ VỰNG TIẾNG ANH

76 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Bệnh Tật

76 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Bệnh Tật Typhoid /ˈtaɪfɔɪd/: Bệnh thương hàn Tuberculosis /tuːˌbɜːrkjəˈloʊsɪs/: Bệnh lao  Trachoma /trəˈkəʊmə/: Bệnh đau mắt hột  Toothache /ˈtuːθeɪk/: Đau răng  Tetanus /ˈtetənəs/: Bệnh uốn [Đọc tiếp]