TỪ VỰNG TIẾNG ANH

33 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Thiên Văn Học

33 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Thiên Văn Học  alien /ˈeɪliən/: người ngoài hành tinh asteroid /ˈæstəroɪd/: tiểu hành tinh  Comet /ˈkɑːmət/: sao Chổi constellation /ˌkɑːnstəˈleɪʃn/: chòm sao  cosmos /´kɔzmɔs/: vũ trụ Earth /ɜːrθ/: Trái Đất [Đọc tiếp]