blank
TỪ VỰNG TIẾNG ANH

33 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Thiên Văn Học

33 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Thiên Văn Học  alien /ˈeɪliən/: người ngoài hành tinh asteroid /ˈæstəroɪd/: tiểu hành tinh  Comet /ˈkɑːmət/: sao Chổi constellation /ˌkɑːnstəˈleɪʃn/: chòm sao  cosmos /´kɔzmɔs/: vũ trụ Earth /ɜːrθ/: Trái Đất [Đọc tiếp]

850 từ vựng cơ bản nhất trong tiếng Anh
TỪ VỰNG TIẾNG ANH

Danh Sách 850 Từ Cơ Bản Cần Phải Biết

Danh Sách 850 Từ Cơ Bản Cần Phải Biết come đến, tới, lại,        /kʌm/   get nhận, có được   /ɡet/     give đưa, cho, trao    /ɡɪv/     go đi            /ɡoʊ/    keep giữ, giữ [Đọc tiếp]