TỪ VỰNG TIẾNG ANH

36 Từ vựng tiếng Anh chủ đề mua sắm

36 Từ vựng chủ đề mua sắm wallet /ˈwɑːlɪt/: Ví tiền refund /ˈriːfʌnd/: Hoàn tiền receipt /rɪˈsiːt/: giấy biên nhận queue /kjuː/: xếp hàng purse /pɜːrs/: Ví phụ nữ plastic bag /ˈplæstɪk/ /bæɡ/: Túi đựng ni-lông out [Đọc tiếp]