TỪ VỰNG TIẾNG ANH

27 Từ vựng chủ đề quần áo và phụ kiện

27 Từ vựng chủ đề quần áo gloves  /ɡlʌv/: Găng tay jumper /ˈdʒʌmpər/: Áo len scarf /skɑːrf/: Khăn bow tie /ˌboʊ ˈtaɪ/: Nơ thắt cổ áo nam pyjamas /pəˈdʒæməz/: Bộ đồ ngủ tights /taɪts/: Quần tất overcoat  /ˈoʊvərkoʊt/:Áo [Đọc tiếp]