TỪ VỰNG TIẾNG ANH

21 Từ vựng chủ đề rau củ quả

21 Từ vựng chủ đề rau củ quả Corn /kɔːrn/: Cây ngô Bitter melon /ˈbɪtər//ˈmelən/: Khổ qua Potato /pəˈteɪtoʊ/: Khoai tây Walnut /ˈwɔːlnʌt/: Quả óc chó Cucumber  /ˈkjuːkʌmbər/: Dưa leo Pecan /pɪˈkɑːn/: Hạt hồ đào Amaranth [‘æmərænθ]: [Đọc tiếp]