WORD OF THE DAY

mobilize – Word of the day

mobilize là gì? mobilize: v. huy động Arnold’s arrival prompted General Washington to mobilize land and naval forces to challenge him. (Sự xuất hiện của Arnold lập tức khiến Tướng Washington [Đọc tiếp]