WORD OF THE DAY

Pigheaded – Word Of The Day

PIGHEADED – WORD OF THE DAY pigheaded /ˌpɪɡ ˈhedɪd/: adj. ngoan cố, bảo thủ (gần giống “ngu mà lì”) Why are you being so pig-headed about this? (Sao bạn bảo [Đọc tiếp]

WORD OF THE DAY

Makeshift – Word Of The Day

MAKESHIFT – WORD OF THE DAY makeshift /ˈmeɪkʃɪft/:  adj. dã chiến, tạm bợ The hall had been turned into a makeshift hospital. (Hội trường đó đã được trưng dụng làm [Đọc tiếp]