22 Thành ngữ tiếng Anh có liên quan đến mắt

English Idioms & Sayings
English Idioms & Sayings

     22 Thành ngữ tiếng Anh có liên quan đến từ EYE (mắt)

Apple of Someone’s Eye = Cục cưng của ai đó (người thân hoặc món đồ cưng)

Linda is the apple of her father’s eye.
My iPhone 7 is the apple of my eye.

Bird’s-eye View = tầm nhìn bao quát

His bird’s-eye view of the market will help us beat our competitors.
The hotel provides a lovely bird’s-eye view over th

Bloodshot eyes = mắt đỏ ngầu vì bị bụi hoặc vì say rượu hoặc vì thiếu ngủ

His eyes were bloodshot from lack of sleep.

Catch Someone’s Eye = bắt gặp ánh mắt ai đó, làm ai đó phải chú ý

I caught the waitperson’s eye. He’ll be with us shortly.
That house on Elm street certainly caught my eye. Should we talk a look inside.

Cry One’s Eyes Out = khóc sưng cả mắt

I think you just need to cry your eyes out to get it all out of your system.
Maria’s crying her eyes out. I wonder what happened?

Eagle Eye: con mắt tinh tường (quan sát tốt và giỏi phát hiện chi tiết hoặc sai sót)

Show it to the editor. She has an eagle eye and will catch any mistake.
Luckily Tom’s eagle eye saw the discounted sweater I was looking for.

Eye-candy = một người hoặc một vật trông rất bắt mắt

That car is an eye-candy.

That girl is an eye-candy.

Feast One’s Eyes on Something = nhìn cho đã mắt (món đồ quý)

Feast your eyes on my new watch. Isn’t it beautiful?!
I can’t stop feasting my eyes on my new car.

Get a Black Eye = (nghĩa đen) bị bầm mắt (nghĩa bóng: bị thua tơi tả)

I got a black eye when I bumped into the door.
I guess we got a black eye trying to compete with that big corporation.

Get some shut-eye = đi ngủ

It’s time for me to get some shut-eye.

Get Stars in One’s Eyes = trầm trồ ngưỡng mộ, thần tượng ai đó hoặc bị ám ảnh muốn trở thành ngôi sao

Ever since Janet got the lead role in the high school play, she’s got stars in her eyes.
Just because you are handsome doesn’t mean you need to get stars in your eyes.

Give Someone the Eye = Nhìn ai bằng ánh mắt chê trách

The teacher was giving me the eye during the test. I guess he thought I might cheat.
Don’t give me the eye! You’re the one who caused this mess.

Have Eyes Bigger than Your Stomach = Mắt to hơn bụng

Little children tend to have eyes bigger than their stomachs.
I remember one crazy night when my best friend had eyes bigger than his stomach. He ordered more than six different meals!

Have Eyes in the Back of One’s Head = có gắn thêm con mắt sau lưng (cái gì cũng thấy)

My mom had eyes in the back of her head. I never got away with anything.
Do you have eyes in the back of your head? How did you notice that?

(Have/Keep Someone’s) Eyes Wide Open = Mắt mở to (vì ngạc nhiên hoặc sợ hãi hoặc giận dữ)

He had his eyes wide open.

Hit the Bull’s-eye = bắn trúng hồng tâm (chạm mục tiêu)

I think we hit the bull’s-eye with our new product line.
You’ve hit the bull’s-eye by getting that job.

In the Public Eye = luôn bị dư luận soi xét

You’ll be in the public eye if you take that job.
Hollywood actors are all in the pubic eye.

Keep One’s Eye on the Ball = tập trung vào công việc

You need to keep your eye on the ball no matter how long it takes to succeed.
His ability to keep his eye on the ball assured his eventual success.

See eye to eye = có cùng quan điểm

He and I don’t always see eye to eye.

To eyeball someone = trợn mắt đe dọa ai

That bully eyeballs everyone like he wants to pick a fight. (Thằng đó ỷ to con ăn hiếp người khác gặp ai cũng trợn mắt với người ta như thể muốn đánh nhau.)

Turn a Blind Eye to Someone or Something = mắt nhắm mắt mở cho qua, bỏ qua

Just turn a blind eye to Ted. He’ll never change.
I’m going to turn a blind eye to that problem for the moment.

Without Batting an Eye = một cách tỉnh bơ, không hề chớp mắt (xem là chuyện nhỏ)

He purchased the $2 million home without batting an eye.
John made the decision without batting an eye.

bạn có thể tham khảo thêm bài thành ngữ cơ bản

Comment bằng Facebook

1
Ý kiến của bạn:

avatar
1 Comment chính!
0 Phản hồi cho comment chính!
0 Người theo dõi
 
Comment nhiều phản hồi nhất
Comment chính hot nhất
0 Tác giả comment
Năm Mậu Tuất Học Thành Ngữ Tiếng Anh Có Từ Dog - Idioms related to Dogs - TiengAnhOnline.Com Tác giả comment gần đây!