Không thầy đố mày làm nên

Không thầy đố mày làm nên tiếng Anh là gì? Literal translation: No one can accomplish great things without teachers. Lesson: Learn from teachers in all areas of life.

blank

No quá trời

No quá trời tiếng Anh là gì? No quá trời: I’m so full. I’m stuffed.