No quá trời

No quá trời tiếng Anh là gì? No quá trời: I’m so full. I’m stuffed.