TỪ VỰNG

48 Từ Vựng Chủ Đề Gia Đình

 husband  /ˈhʌzbənd/: Chồng wife /waɪf/: Vợ brother /ˈbrʌðər/: Anh trai/Em trai sister /ˈsɪstər/: Chị gái/Em gái uncle /ˈʌŋkl/: Chú/Cậu/Bác Trai aunt /ænt/: Cô/Dì/Bác Gái        nephew  /ˈnefjuː/:Cháu trai (con của anh chị em) niece /niːs/: Cháu gái ( [Đọc tiếp]

TỪ VỰNG

27 Từ vựng chủ đề quần áo và phụ kiện

gloves  /ɡlʌv/: Găng tay jumper /ˈdʒʌmpər/: Áo len scarf /skɑːrf/: Khăn bow tie /ˌboʊ ˈtaɪ/: Nơ thắt cổ áo nam pyjamas /pəˈdʒæməz/: Bộ đồ ngủ tights /taɪts/: Quần tất overcoat  /ˈoʊvərkoʊt/:Áo măng tô stilettos /stɪˈletoʊ/: Giày gót nhọn sandals /ˈsændl/: [Đọc tiếp]

TỪ VỰNG

21 Từ vựng chủ đề rau củ quả

Corn /kɔːrn/: Cây ngô Bitter melon /ˈbɪtər//ˈmelən/: Khổ qua Potato /pəˈteɪtoʊ/: Khoai tây Walnut /ˈwɔːlnʌt/: Quả óc chó Cucumber  /ˈkjuːkʌmbər/: Dưa leo Pecan /pɪˈkɑːn/: Hạt hồ đào Amaranth [‘æmərænθ]: Rau dền Cauliflower /ˈkɔːliflaʊər/: Bông cải trắng Turmeric /ˈtɜːrmərɪk/: Nghệ [Đọc tiếp]

TỪ VỰNG

25 Từ vựng chủ đề động vật biết bay

Goldfinch  /ˈɡoʊldfɪntʃ/: Chim sẻ cánh vàng Peacock /ˈpiːkɒk/: Con công Cuckoo /ˈkʊkuː/: Chim cúc cu Gull /ɡʌl/: Chim hải âu Goose /ɡuːs/: Con ngỗng Pheasant /ˈfeznt/: Gà lôi Magpie /ˈmæɡpaɪ/: Chim ác là Kingfisher /ˈkɪŋfɪʃər/: Chim bói cá [Đọc tiếp]

TỪ VỰNG

12 Từ vựng chủ đề thực vật thủy sinh

Moss /mɔːs/: Rêu Water hyacinth /ˈwɔːtə(r)/ /ˈhaɪəsɪnθ/: Lục bình Duckweeds /ˈdʌkwiːd/: Bèo Buffalo nut  /ˈbʌfəloʊ/ /nʌt/: Củ ấu Water chestnut /ˈwɔːtə(r)/ /ˈtʃesnʌt/: Củ năng Water spinach /ˈwɔːtə(r)/ /ˈspɪnɪtʃ/: Rau muống Water mimosa /ˈwɔːtə(r)/ /mɪˈmoʊzə/: Rau nhút Lotus /ˈloʊtəs/: Hoa sen Water lily  /ˈwɔːtə(r)/ /ˈlɪli/: Bông [Đọc tiếp]

TỪ VỰNG

19 Từ vựng chủ đề côn trùng – bò sát

Iguana /ɪˈɡwɑːnə/: Kỳ nhông,kỳ đà Centipede /ˈsentɪpiːd/: Con rết Chameleon /kəˈmiːliən/: Tắc kè hoa Cicada /sɪˈkeɪdə/: Con ve sầu Praying mantis /ˌpreɪɪŋ ˈmæntɪs/: Bọ ngựa Termite /ˈtɜːrmaɪt/: Con mối Beetle /ˈbiːtl/: Bọ cánh cứng Ladybug /ˈleɪdibɜːd/: Bọ rùa [Đọc tiếp]

TỪ VỰNG

31 Từ vựng chủ đề động vật

Cobra /ˈkoʊbrə/: Rắn hổ mang Bat /bæt/: Con dơi Hippopotamus /ˌhɪpəˈpɑːtəməs/: Hà mã Pangolin /ˈpæŋɡəlɪn/: Con tê tê Dromedary /ˈdrɑːməderi/: Lạc đà 1 bướu Camel /ˈkæml/: Lạc đà Anteater /ˈæntiːtər/: Thú ăn kiến Armadillo /ˌɑːrməˈdɪloʊ/: Con ta tu [Đọc tiếp]

TỪ VỰNG

20 Từ vựng chủ đề động vật dưới nước

Abalone /ˌæbəˈloʊni/: Bào ngư Crab /kræb/: Con cua Eel /iːl/: Con lươn Horseshoe crab /ˈhɔːrʃʃuː/  /kræb/: Con sam Carp /kɑːrp/: Cá chép Killer whale /ˈkɪlər weɪl/: Loại cá voi nhỏ màu đen trắng Shellfish /ˈʃelfɪʃ/: Ốc Coral /ˈkɑːrəl/: San [Đọc tiếp]

TỪ VỰNG

18 TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ CÁC NGÀY LỄ

Valentine’s Day  /ˈvæləntaɪnz deɪ/: Ngày lễ tình nhân Father’s Day /ˈfɑːðərz deɪ/: Ngày của ba April Fools’ Day /’eiprəl’fu:ldei/ : Ngày nói dối Christmas pudding /ˌkrɪsməs ˈpʊdɪŋ/: Bánh pudding giáng sinh Christmas decorations /ˈkrɪsməs/ /ˌdekəˈreɪʃn/: Đồ [Đọc tiếp]

TỪ VỰNG

21 Từ vựng chủ đề thực vật

Weeping willow /ˈwiːpɪŋ/ /ˈwɪləʊ/: Cây liễu rũ Poplar /ˈpɒplə(r)/: Cây bạch dương Hawthorn /ˈhɔːθɔːn/: Cây táo gai Birch /bɜːtʃ/: Cây gỗ bu lô Apple tree /ˈæpl triː/: Cây táo Beech /biːtʃ/: Cây sồi Wheat /wiːt/: Lúa mì Shrub /ʃrʌb/: Cây [Đọc tiếp]

TỪ VỰNG

19 Từ vựng chủ đề Hoa

Flower /ˈflaʊə(r)/: Hoa Lily /ˈlɪli/: Hoa loa kèn Chrysanthemum /krɪˈsænθəməm/: Hoa cúc Snowdrop /ˈsnoʊdrɑːp: Hoa giọt tuyết Pansy /ˈpænzi/: Hoa păng xê Forget-me-not /fəˈɡet miː nɒt/: Hoa lưu ly Tulip /ˈtjuːlɪp/: Hoa tulip Buttercup /ˈbʌtərkʌp/: Hoa mao lương [Đọc tiếp]

TỪ VỰNG

49 Từ vựng chủ đề trái cây

Watermelon  /’wɔ:tə´melən/: Dưa hấu Mangosteen /ˈmaŋgəstiːn/: Măng cụt  Pomelo /ˈpɑːməloʊ/: Bưởi Persimmon /pə´simən/: Trái hồng Apricot /ˈæ.prɪ.kɒt/: Quả mơ Jackfruit /’dʒæk,fru:t/: Mít Raisin /’reizn/: Nho khô Green almonds /gri:n ‘ɑ:mənd/: Quả hạnh xanh Mandarin /’mændərin/: Quýt Orange /ɒrɪndʒ: Cam [Đọc tiếp]