31 Từ vựng tiếng Anh chủ đề động vật

31 Từ vựng chủ đề động vật

Cobra /ˈkoʊbrə/: Rắn hổ mang

Bat /bæt/: Con dơi

Hippopotamus /ˌhɪpəˈpɑːtəməs/: Hà mã

Pangolin /ˈpæŋɡəlɪn/: Con tê tê

Dromedary /ˈdrɑːməderi/: Lạc đà 1 bướu

Camel /ˈkæml/: Lạc đà

Anteater /ˈæntiːtər/: Thú ăn kiến

Armadillo /ˌɑːrməˈdɪloʊ/: Con ta tu

Bunny /ˈbʌni/: Con thỏ

Chihuahua /tʃɪˈwɑːwɑː/: Chó nhỏ có lông mượt

Chimpanzee /ˌtʃɪmpænˈziː/: Con tinh tinh

Lion /ˈlaɪən/: Sư tử đực

Cheetah /ˈtʃiːtə/: Báo gêpa

Skunk /skʌŋk/: Chồn hôi

Horse /hɔːs/: Con ngựa

Porcupine /ˈpɔːrkjupaɪn/: Con nhím

Koala bear /kəʊˈɑːlə/: Gấu túi

Polar bear /ˈpəʊlə beə(r)/: Gấu bắc cực

Baboon /bæˈbuːn/: Khỉ đầu chó

Dinosaurs /ˈdaɪnəsɔːr/: Khủng long

Hyena /haɪˈiːnə/: Con linh cẩu

Gnu /nuː/: Linh dương đầu bò

Gazelle /ɡəˈzel/: Linh dương Gazen

Donkey /ˈdɒŋki/: Con lừa

Horseshoe /ˈhɔːrsʃuː/: Móng ngựa

Zebra /ˈziːbrə/: Ngựa vằn

Chipmunk /ˈtʃɪpmʌŋk/: Sóc chuột

Lioness /ˈlaɪənes/: Sư tử cái

Rhinoceros /raɪˈnɑːsərəs/: Con tê giác

Water Buffalo /ˈwɔːtər/ /ˈbʌfəloʊ/: Trâu nước

Elephant /ˈelɪfənt/: Con Voi

 1. Cobra /ˈkoʊbrə/: Rắn hổ mang
 2. Bat /bæt/: Con dơi
 3. Hippopotamus /ˌhɪpəˈpɑːtəməs/: Hà mã
 4. Pangolin /ˈpæŋɡəlɪn/: Con tê tê
 5. Dromedary  /ˈdrɑːməderi/: Lạc đà 1 bướu
 6. Camel  /ˈkæml/: Lạc đà
 7. Anteater /ˈæntiːtər/: Thú ăn kiến
 8. Armadillo /ˌɑːrməˈdɪloʊ/: Con ta tu
 9. Bunny /ˈbʌni/: Con thỏ
 10. Chihuahua /tʃɪˈwɑːwɑː/: Chó nhỏ có lông mượt
 11. Chimpanzee /ˌtʃɪmpænˈziː/: Con tinh tinh
 12. Lion /ˈlaɪən/: Sư tử đực
 13. Cheetah /ˈtʃiːtə/: Báo gêpa
 14. Skunk /skʌŋk/: Chồn hôi
 15. Horse /hɔːs/: Con ngựa
 16. Porcupine /ˈpɔːrkjupaɪn/: Con nhím
 17. Koala bear /kəʊˈɑːlə/: Gấu túi
 18. Polar bear /ˈpəʊlə beə(r)/: Gấu bắc cực
 19. Baboon /bæˈbuːn/: Khỉ đầu chó
 20. Dinosaurs /ˈdaɪnəsɔːr/: Khủng long
 21. Hyena /haɪˈiːnə/: Con linh cẩu
 22. Gnu /nuː/: Linh dương đầu bò
 23. Gazelle /ɡəˈzel/: Linh dương Gazen
 24. Donkey /ˈdɒŋki/: Con lừa
 25. Horseshoe /ˈhɔːrsʃuː/: Móng ngựa
 26. Zebra  /ˈziːbrə/: Ngựa vằn
 27. Chipmunk /ˈtʃɪpmʌŋk/: Sóc chuột
 28. Lioness /ˈlaɪənes/: Sư tử cái
 29. Rhinoceros /raɪˈnɑːsərəs/: Con tê giác
 30. Water Buffalo /ˈwɔːtər/ /ˈbʌfəloʊ/: Trâu nước
 31. Elephant /ˈelɪfənt/: Con Voi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            bài có liên quan như bạn có thể tham khảo tham:Từ vựng chủ đề động vật biết bay

Ý kiến của bạn:

avatar