25 Từ vựng tiếng Anh chủ đề động vật biết bay

25 Từ vựng chủ đề động vật biết bay

Goldfinch  /ˈɡoʊldfɪntʃ/: Chim sẻ cánh vàng

Peacock /ˈpiːkɒk/: Con công

Cuckoo /ˈkʊkuː/: Chim cúc cu

Gull /ɡʌl/: Chim hải âu

Goose /ɡuːs/: Con ngỗng

Pheasant /ˈfeznt/: Gà lôi

Magpie /ˈmæɡpaɪ/: Chim ác là

Kingfisher /ˈkɪŋfɪʃər/: Chim bói cá

Blue tit /bluː/tɪt/: Chim sẻ ngô

Blackbird /ˈblækbɜːrd/: Chim sáo

Flamingo /fləˈmɪŋɡoʊ/: Chim hồng hạc

Stork /stɔːrk/: Con cò

Hummingbird /ˈhʌmɪŋbɜːrd/: Chim ruồi

Starling /ˈstɑːrlɪŋ/: Chim sáo đá

Parrot /ˈpærət/: Con vẹt

Pigeon /ˈpɪdʒɪn/: Bồ câu

Vulture /ˈvʌltʃər/: Kền kền

Nest /nest/: Cái tổ

Ostrich /ˈɑːstrɪtʃ/: Đà điểu

Heron /ˈherən/: Diệc

Swan /swɒn/: Thiên nga

Falcon /ˈfælkən/: Chim ưng

Woodpecker /ˈwʊdpekər/: Chim gõ kiến

Eagle /ˈiːɡl/: Chim đại bàng

Owl /aʊl/: Cú mèo

 1. Goldfinch  /ˈɡoʊldfɪntʃ/: Chim sẻ cánh vàng
 2. Peacock /ˈpiːkɒk/: Con công
 3. Cuckoo /ˈkʊkuː/: Chim cúc cu
 4. Gull /ɡʌl/: Chim hải âu
 5. Goose /ɡuːs/: Con ngỗng
 6. Pheasant /ˈfeznt/: Gà lôi
 7. Magpie /ˈmæɡpaɪ/: Chim ác là
 8. Kingfisher /ˈkɪŋfɪʃər/: Chim bói cá
 9. Blue tit /bluː/tɪt/: Chim sẻ ngô
 10. Blackbird /ˈblækbɜːrd/: Chim sáo
 11. Flamingo /fləˈmɪŋɡoʊ/: Chim hồng hạc
 12. Stork /stɔːrk/: Con cò
 13. Hummingbird  /ˈhʌmɪŋbɜːrd/: Chim ruồi
 14. Starling /ˈstɑːrlɪŋ/: Chim sáo đá
 15. Parrot /ˈpærət/: Con vẹt
 16. Pigeon /ˈpɪdʒɪn/: Bồ câu
 17. Vulture /ˈvʌltʃər/: Kền kền
 18. Nest /nest/: Cái tổ
 19. Ostrich /ˈɑːstrɪtʃ/: Đà điểu
 20. Heron /ˈherən/: Diệc
 21. Swan /swɒn/: Thiên nga
 22. Falcon /ˈfælkən/: Chim ưng
 23. Woodpecker /ˈwʊdpekər/: Chim gõ kiến
 24. Eagle /ˈiːɡl/: Chim đại bàng
 25. Owl /aʊl/: Cú mèo

bài viết có liên quan về động vật 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.