38 Từ vựng tiếng Anh chủ đề về Phật Giáo

38 Từ vựng tiếng Anh chủ đề về Phật Giáo

Buddhist monk /ˈbʊdɪst mʌŋk/ : Sư Thầy

 Buddhist nun /ˈbʊdɪst  nʌn/ : Sư Cô

Buddhist monastery /ˈbʊdɪst ˈmɑːnəsteri/ : tu viện
enlightenment /ɪnˈlaɪtnmənt/ : giác ngộ

Buddhist temple /ˈbʊdɪst ˈtempl/ : Chùa
charity /ˈtʃærəti/ : từ thiện

draw a fortune stick /drɔː e ˈfɔːrtʃən stɪk/ : xin xăm

help interpret the fortune stick /help ɪnˈtɜːrprɪt ðə ˈfɔːrtʃən stɪk/ : giải xăm

give offerings /ɡɪv ˈɑːfərɪŋz/ : dâng đồ cúng

incense sticks /ˈɪnsens stɪks/ : cây nhang

pray /preɪ/ : cầu nguyện

kowtow /ˌkaʊˈtaʊ/ : lạy

light incense sticks /laɪt ˈɪnsens stɪks/ : đốt nhang

meditate /ˈmedɪteɪt/ : ngồi thiền

do volunteer work at a temple /duː ˌvɑːlənˈtɪr wɜːrk ət e ˈtempl/ : làm công quả

merciful /ˈmɜːrsɪfl/ : từ bi ( tính từ )

mercy /ˈmɜːrsi/ : từ bi ( danh từ )

say Buddhist chants /seɪ ˈbʊdɪst tʃænts/ : niệm Phật

wai /wai/ : khấn vái

Walk around collecting alms /wɔːk əˈraʊnd kəˈlektɪŋ ɑːmz/ : đi khất thực

Vietnamese Buddhist Association /viːˌetnəˈmiːz ˈbʊdɪst əˌsoʊsiˈeɪʃn/ : giáo hội phật giáo Việt nam

Buddhist robe /ˈbʊdɪst roʊb/ : áo cà sa

a Buddhist /e ˈbʊdɪst/ : 1 Phật tử

a paper (lotus flower) lantern /e ˈpeɪpər (ˈloʊtəs ˈflaʊər) ˈlæntərn/ : hoa đăng

Bohisattva /ˌboʊdɪˈsɑːtvə/ : Bồ tát

Buddhism /ˈbʊdɪzəm/ : Phật giáo

emptiness /ˈemptinəs/ : tính không

float a paper ( lotus flower ) lantern /floʊt e ˈpeɪpər (ˈloʊtəs ˈflaʊər) ˈlæntərn/ : thả hoa đăng

Great Compassion Mantra /ɡreɪt kəmˈpæʃn ˈmæntrə/ : Thần chú Đại Bi

leave home ( to become a monk or nun ) /liːv hoʊm (tuː bɪˈkʌm e mʌŋk ɔːr nʌn/ : xuất gia

rebirth /ˌriːˈbɜːrθ/ : tái sinh

solemn /ˈsɑːləm/ : trang nghiêm

statue of Buddha /ˈstætʃuː əv ˈbʊdə/ : tượng Phật

the Buddha /ðə ˈbʊdə/ : Đức Phật

the ( Buddhist ) Great Hall /ðə (ˈbʊdɪst ) ɡreɪt hɔːl/ : chánh điện

vegetarian /ˌvedʒəˈteriən/ : người ăn chay

Zen Buddhism /zen ˈbʊdɪzəm/ : Thiền Tông

Zen Master /zen ˈmæstər/ : Thiền Sư

 

 

Chúc các bạn học tốt. Nếu có thắc mắc nào, vui lòng để lại comment hoặc gửi câu hỏi về cho TiengAnhOnline.Com.

4
Ý kiến của bạn:

avatar
2 Comment chính!
2 Phản hồi cho comment chính!
0 Người theo dõi
 
Comment nhiều phản hồi nhất
Comment chính hot nhất
3 Tác giả comment
Ielts Mr ThiAnonymoustuấn Tác giả comment gần đây!
Mới nhất Cũ nhất Nhiều bình chọn nhất!
Anonymous
Guest
Anonymous

Bái đường là gì v ạ

Ielts Mr Thi
Admin

Bái đường: perform traditional marriage ceremonies, including bowing before the family altar, bowing before the parents of the groom and the bride, and the newly-weds bowing each other.

Anhtuan Hongvo
Member

gỏ mỏ là gì

Ielts Mr Thi
Admin

GÕ MÕ là STRIKE THE WOODEN FISH.