TỪ VỰNG

33 Từ vựng tiếng Anh chủ đề thiên văn học

33 Từ vựng tiếng Anh chủ đề thiên văn học  alien /ˈeɪliən/: người ngoài hành tinh asteroid /ˈæstəroɪd/: tiểu hành tinh      Comet /ˈkɑːmət/: sao Chổi constellation /ˌkɑːnstəˈleɪʃn/: chòm sao  cosmos /´kɔzmɔs/: vũ trụ Earth /ɜːrθ/: [Đọc tiếp]

TỪ VỰNG

36 Từ vựng tiếng Anh chủ đề mua sắm

36 Từ vựng chủ đề mua sắm wallet /ˈwɑːlɪt/: Ví tiền refund /ˈriːfʌnd/: Hoàn tiền receipt /rɪˈsiːt/: giấy biên nhận queue /kjuː/: xếp hàng purse /pɜːrs/: Ví phụ nữ plastic bag /ˈplæstɪk/ /bæɡ/: Túi đựng ni-lông out [Đọc tiếp]