25+ Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Trang Sức – Đá Quý

25+ Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Trang Sức – Đá Quý

agate /ˈæɡət/: mã não

amethyst /ˈæməθɪst/: thạch anh tím
anklet /ˈæŋklət/: vòng chân

aquamarine /ˌɑːkwəməˈriːn/: ngọc xanh biển
aventurine /əˈvɛntʃərɪn/: thạch anh
bracelet /ˈbreɪslət/: vòngtay
brooch /bruːtʃ/: trâm cài
chain /tʃeɪn/: chuỗi vòng cổ
carnelian /kɑːrˈniːliən/: hồng ngọc tủy
citrine /ˈsɪtrɪn/: thạch anh vàng
crown /kraʊn/: vương miện vua
diamond /ˈdaɪəmənd/: kim cương
jade /dʒeɪd/: ngọc bích
earrings /ˈɪrɪŋz/: khuyên tai
emerald /ˈemərəld/: ngọc lục bảo
engagement ring /ɪnˈɡeɪdʒmənt rɪŋ/: nhẫn đính hôn
garnet /ˈɡɑːrnɪt/: ngọc hồng lựu
malachite /ˈmæləkaɪt/: thạch khổng tước
marble /ˈmɑːrbl/: đá cẩm thạch
moonstone /ˈmuːnstoʊn/: đá mặt trăng
necklace /ˈnekləs/: dây chuyền
opal /ˈoʊpl/: đá mắt mèo
pearl /pɜːrl/: trân châu
pendant /ˈpendənt/: mặt dây chuyền (bằng đá quý)
ruby /ˈruːbi/: hồng ngọc
sapphire /ˈsæfaɪər/: ngọc bích
tiara /tiˈɑːrə/: vương miện công chúa
tourmaline /ˈtʊəməliːn/: đá nhiệt điện
turquoise /ˈtɜːrkwɔɪz/: ngọc lam
topaz /ˈtoʊpæz/: hoàng ngọc
watch /wɑːtʃ/: đồng hồ

Bài mới: Từ Vựng Tiếng Anh Về 10 Loài Động Vật Tuyệt Chủng

Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments