26 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Đồ Chơi Trẻ Em

26 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Đồ Chơi Trẻ Em

action figure /ˈækʃn fɪɡjər/: tượng mô hình nhân vật anh hùng
barbie doll /ˈbɑːrbi dɑːl/: búp bê barbie
china doll /ˈtʃaɪnə dɑːl/: búp bê trung hoa
chinese yoyo /ˌtʃaɪˈniːzˈjəʊ jəʊ/: yoyo trung hoa
doll /dɑːl/: búp bê
dominoes /ˈdɑːmɪnəʊiz/: cờ domino
frisbee /ˈfrɪzbi/: đĩa ném frisbee
gyroscope /ˈdʒaɪrəskəʊp/: con quay hồi chuyển
jigsaw puzzle /ˈdʒɪɡsɔːˈpʌzl/: tranh ghép hình
kaleidoscope /kəˈlaɪdəskəʊp/: kính vạn hoa
kite /kaɪt/: con diều
lego blocks /ˈleɡəʊ blɑːks/: những miếng ghép lego
monopoly /məˈnɑːpəli/: cờ tỷ phú
pinwheel /ˈpɪnwiːl/: chong chóng
roller skates /ˈrəʊlər skeɪtz/: giày patin
rubber duck /ˌrʌbər ˈdʌk/: vịt nhựa
Russian doll /ˌrʌʃn ˈdɑːl/: búp bê Nga
skateboards /ˈskeɪtbɔːrdz/: ván trượt
spinning top /ˈspɪnɪŋ tɑːp//: con quay
teddy bear /ˈtedi ber/: gấu bông
the Razor scooter /ðəˈreɪzərˈskuːtər/: xe trượt cho trẻ em (hiệu Razor)
toy piano /tɔɪ piˈænəʊ/: đàn piano đồ chơi
toy soldier /tɔɪˈsəʊldʒər/: lính đồ chơi
transformer /trænsˈfɔːrmər/: robot biến hình đồ chơi
water gun /ˈwɔːtər ɡʌn/: súng nước
whistle /ˈwɪsl/: cái còi