40 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Phim Anh

40 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Phim Anh

 action movie /ˈækʃn muːvi/: phim hành động
 adventure movie /ədˈventʃər ˈmuːvi/: phim phiêu lưu, mạo hiểm

 background /ˈbækɡraʊnd/: bối cảnh

 best actor /best ˈæktər/: diễn viên xuất sắc

 cameraman /ˈkæmrəmæn/: người quay phim

cartoon /kɑːrˈtuːn/: phim hoạt hình

 cast /kæst/: phân vai diễn

 character /ˈkærəktər/: nhân vật

 cinema /ˈsɪnəmə/: rạp chiếu phim

 comedy /ˈkɑːmədi/: phim hài

 crime movies /kraɪm ˈmuːviz/: phim hình sự

 director /daɪˈrektər/: đạo diễn

 documentary /ˌdɑːkjuˈmentri/: phim tài liệu

 dubbed /dʌbd/: thuyết minh, lồng tiếng

 entertainment /ˌentərˈteɪnmənt/: giải trí

 extras /ˈekstrəz/: diễn viên quần chúng

 family movie /ˈfæməli ˈmuːvi/: phim gia đình

 film critic /fɪlm ˈkrɪtɪk/: người bình luận phim

 horror movie /ˈhɑːrər ˈmuːvi/: phim kinh dị

 kung fu movies /ˌkʌŋ ˈfuː ˈmuːviz/: phim võ thuật, kiếm hiệp

 movie award /ˈmuːvi əˈwɔːrd/: giải thưởng phim

 movie camera /ˈmuːvi ˈkæmərə/: máy quay phim

 movie magazine /ˈmuːvi ˈmæɡəziːn/: tạp chí điện ảnh

 musical movie /ˈmjuːzɪkl ˈmuːvi/: phim ca nhạc

 producer /prəˈduːsər/: nhà sản xuất phim

 projector /prəˈdʒektər/: máy chiếu phim

 romance movie /ˈroʊmæns ˈmuːvi/: phim tình cảm

 romantic movies /roʊˈmæntɪk ˈmuːviz/: phim ngôn tình

 science-fiction /ˌsaɪəns ˈfɪkʃn/: phim viễn tưởng

 screen /skriːn/: màn hình, màn ảnh

 scriptwriter /ˈskrɪptraɪtər/: nhà biên kịch

 silent movie /ˈsaɪlənt ˈmuːvi/: phim câm

 special effects /ˌspeʃl ɪˈfekts/: kỹ xảo điện ảnh

 subtitle /ˈsʌbtaɪtl/: phụ đề

 theme song /θiːm sɔːŋ/: bài hát chủ đề

 tragedy movie /ˈtrædʒədi ˈmuːvi/: phim bi kịch

 trailer /ˈtreɪlər/: đoạn giới thiệu phim

 war movies /wɔːr ˈmuːviz/: phim chiến tranh

Bài tham khảo: 45 Từ vựng tiếng Anh chủ đề các loài cá

1
Ý kiến của bạn:

avatar
1 Comment chính!
0 Phản hồi cho comment chính!
0 Người theo dõi
 
Comment nhiều phản hồi nhất
Comment chính hot nhất
1 Tác giả comment
Francis Tác giả comment gần đây!
Mới nhất Cũ nhất Nhiều bình chọn nhất!
Francis
Guest
Francis

Thanks a lot for the useful information