46 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Đơn Vị

46 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Đơn Vị

milligram /ˈmɪliɡræm/: mi li gram

gram /ɡræm/: gram

pound /paʊnd/: cân Anh (khoảng 453 gram)

kilogram /ˈkɪləɡræm/: kí lô gram

stone /stəʊn/: 6.3 kí lô gram

ton /tʌn/: tấn (1000 kí lô gram)

millimeter /ˈmɪlimiːtər/: mi li mét

centimeter /ˈsentɪmiːtər/: xăng-ti-mét

Inch /ɪntʃ/: inch (khoảng 2.5 xăng-ti-mét)

foot /fʊt/: (số nhiều feet) = khoảng 30 xăng-ti-mét

yard /jɑːrd/: khoảng 91 xăng-ti-mét

meter /ˈmiːtər/: mét

kilometer /kɪˈlɑːmɪtər/: kí-lô-mét

mile /maɪl/: dặm (khoảng 1.6 km)

cubic centimeter /ˈkjuːbɪkˈsentɪmiːtər/: cc = phân khối

cubic meter /ˈkjuːbɪkˈmiːtər/: mét khối

square meter /skwerˈmiːtər/: mét vuông

square kilometer /skwer kɪˈlɑːmɪtər/: cây số vuông

acre /ˈeɪkər/: mẫu Anh (khoảng 4000 mét vuông)

hectare /ˈhekter/: héc-ta= 10000 mét vuông

decibel /ˈdesɪbel/: đề-xi-bel (dB) (đơn vị đo tiếng ồn)

millisecond /ˈmɪlisekənd/: mi-li giây (1/1000 giây)

second /ˈsekənd/: giây

minute /ˈmɪnɪt/: phút

hour /ˈaʊər/: giờ

day /deɪ/: ngày

week /wiːk/: tuần

month /mʌnθ/: tháng

season /ˈsiːzn/: mùa

year /jɪr/: năm

decade /dɪˈkeɪd/: thập kỷ

century /ˈsentʃəri/: thế kỷ

millennium /mɪˈleniəm/: thiên niên kỷ (1000 năm) (số nhiều millenia)

ampere /ˈæmper/: ăm-pe (đơn vị đo cường độ dòng điện)

kph /ˌkeɪ piː ˈeɪtʃ/: kilometer per hour (km trên giờ)

milliliter /ˈmɪliliːtər/: mi li lít

centiliter /ˈsentɪliːtər/: xăng ti lít

liter /ˈliːtər/: lít

dollar /ˈdɑːlər/: đô la

pound /paʊnd/: bảng Anh

peso /ˈpeɪsəʊ/: đồng Pê-xô

yen /jen/: đồng yên

yuan /juˈɑːn/: RMB = đồng nhân dân tệ

ohm /əʊm/: ôm (đơn vị điện trở)

volt /vəʊlt/: vôn (đơn vị điện áp)

watt /wɑːt/: oát (đơn vị công suất điện)