76 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Bộ Phận Cơ Thể

76 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Bộ Phận Cơ Thể

 hair /her/ : tóc
brain /breɪn/ : não
 
 
nerve /nɜːrv/ : dây thần kinh
 head /hed/ : đầu
skull /skʌl/ : xương sọ
 forehead /ˈfɔːrhed/ : trán
 chin /tʃɪn/ : cằm
 face /feɪs/ : mặt
  freckles /ˈfrekl/ : tàn nhang
wrinkle /ˈrɪŋkl/ : nếp nhăn
 cheek /tʃiːk/ : má
ear /ɪr/ : tai
skin /skɪn/ : da  
eye // : mắt
eyebrow /ˈaɪbraʊ/ : lông mày
 eyelid /ˈaɪlɪd/ : mí mắt
 eyelash /ˈaɪlæʃ/ : lông mi
 cornea /ˈkɔːrniə/ : giác mạc
 retina /ˈretənə/ : võng mạc
 iris /ˈaɪrɪs/ : mống mắt ( lòng đen )
nose /noʊz/ : mũi
nostril /ˈnɑːstrəl/ : lỗ mũi
 tongue /tʌŋ/ : lưỡi
 mouth /maʊθ/ : miệng
 lip /lɪp/ : môi
 tonsil /ˈtɑːnsl/ : amidan
 tooth /tuːθ : răng
beard /bɪrd/ : râu
 throat /θroʊt/ : cổ họng
 neck /nek/ : cổ
 shoulder /ˈʃoʊldər/ : vai
 backbone /ˈbækboʊn/ : xương sống
chest /tʃest/ : ngực
arm /ɑːrm/ : cánh tay
 armpit /ˈɑːrmpɪt/ : nách

 humerus /ˈhjuːmərəs/ : xương cánh tay
 wrist /rɪst/ : cổ tay

 elbow /ˈelboʊ/ : khủy tay

hand /hænd/ : bàn tay

finger /ˈfɪŋɡər/ : ngón tay

 thumb /θʌm/ : ngón cái

 fingernail /ˈfɪŋɡərneɪl/ : móng tay

 heart /hɑːrt : trái tim

blood /blʌd/ : máu

back /bæk/ : lưng

 windpipe /ˈwɪndpaɪp/ : khí quản

lung /lʌŋ/ : phổi

rib /rɪb/ : xương sườn 

 clavicle /ˈklævɪkl/ : xương đòn

 belly /ˈbeli/ : bụng

 fat /fæt/ : mỡ

liver /ˈlɪvər/ : gan

spleen /spliːn/ : lá lách

kidney /ˈkɪdni/ : thận, cật

gall bladder /ˈɡɔːl blædər/ : túi mật

colon /ˈkoʊlən/ : ruột kết

 stomach /ˈstʌmək/ : dạ dày

pancreas /ˈpæŋkriəs/ : tụy

navel /ˈneɪvl/ : rốn

 muscle /ˈmʌsl/ : cơ

skeleton /ˈskelɪtn/ : khung xương

 waist /weɪst/ : eo

 buttock /ˈbʌtək/ :mông

 uterus /ˈjuːtərəs/ : tử cung

 pelvis /ˈpelvɪs/ : xương chậu

bladder /ˈblædər/ : bàng quang, bọng đái

 leg /leɡ/ : chân

ligament /ˈlɪɡəmənt/ : dây chằng

 kneecap /ˈniːkæp/ : xương bánh chè

 femur /ˈfiːmər/ : xương đùi

 bone /boʊn/ : xương

 knee /niː/ : đầu gối

 toe /toʊ/ : ngón chân cái

 heel /hiːl/ : gót chân

 ankle /ˈæŋkl/ : mắt cá chân

 foot /fʊt/ : bàn chân

 

Ý kiến của bạn:

avatar