Pigheaded – Word Of The Day

PIGHEADED – WORD OF THE DAY

pigheaded /ˌpɪɡ ˈhedɪd/: adj. ngoan cố, bảo thủ (gần giống “ngu mà lì”)

  • Why are you being so pig-headed about this? (Sao bạn bảo thủ về vấn đề này vậy?)

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments