Ăn cây nào rào cây ấy

Ăn cây nào rào cây ấy tiếng Anh là gì?

Ăn cây nào rào cây ấy:

  • You have to protect your livelihood. (dịch nghĩa bóng)
  • You have to put up a fence around the tree that gives you fruit (dịch nghĩa đen)

Ý kiến của bạn:

avatar