Anh mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào

Anh mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào?

“Anh mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào” tiếng Anh là:

  • Yes, I had a few drinks to muster enough courage to confess my love to you, so what do you say?
  • Yes, I drank alcohol to muster enough courage to confess my love to you, so what do you say?

Ý kiến của bạn:

avatar