Biết nhiều không bằng biết điều

Biết nhiều không bằng biết điều:

  • How much you know  does not matter as much as how well you treat others.

  • It’s not how much you know, it’s how you treat others that matters.

Comment để học tiếng Anh tốt hơn và nhiều hơn