Cần cù bù thông minh

Cần cù bù thông minh tiếng Anh là gì?

Cần cù bù thông minh:

Literal translation: Hard work compensates for lack of intelligence.

Lesson: A high IQ is over-rated. Hard work is the key to achievement.

Ý kiến của bạn:

avatar