Cát bụi trở về cát bụi

Cát bụi trở về cát bụi tiếng Anh là gì?

Cát bụi trở về cát bụi:

  • Ashes to ashes
  • Dust to dust
  • Ashes to ashes, and dust to dust.

Whether it’s the Middle Ages or today, sooner or later we are all going to be ashes to ashes, and dust to dust. (Dù là thời Trung Cổ hay là thời nay, trước sau gì tất cả chúng ta cát bụi cũng sẽ lại trở về cát bụi.

Ý kiến của bạn:

avatar