Có công mài sắt có ngày nên kim

Có công mài sắt có ngày nên kim tiếng Anh là gì?

Có công mài sắt có ngày nên kim:

Literal translation: If you are persistent enough, you can make needles out of metal bars.

Lesson: Perseverance can turn any dreams into reality.

Ý kiến của bạn:

avatar