Có điên mới làm vậy

Có điên mới làm vậy tiếng Anh là gì?

Có điên mới làm vậy:

  • Nobody in the right mind would do that.
  • You must be crazy to do that.
  • You must be out of your mind to do that.

Ý kiến của bạn:

avatar