Có mà chạy đằng trời

Có mà chạy đằng trời tiếng Anh là gì?

Có mà chạy đằng trời:

  • There’s no escaping.
  • Nobody can escape this.
  • Don’t even think about escaping.

Ý kiến của bạn:

avatar