Còn nước còn tát

Còn nước còn tát tiếng Anh là gì?

Còn nước còn tát:

  • It’s not over until the fat lady sings.
  • It isn’t over until the fat lady sings.
  • It ain’t over until the fat lady sings.

Ý kiến của bạn:

avatar