Đoạn đường này cảnh sát thường xuyên bắn tốc độ

Đoạn đường này cảnh sát thường xuyên bắn tốc độ

Đoạn đường này cảnh sát thường xuyên bắn tốc độ:

  • This section of the road is frequently monitored by the police using speed cameras.
  • The police frequently set up speed cameras at this section of the road to catch speeding motorists.

Ý kiến của bạn:

avatar