Gần mực thì đen gần đèn thì sáng

Gần mực thì đen gần đèn thì sáng tiếng Anh là gì?

Dịch nghĩa đen: What is in close contact with ink will be black, what is near light will be illuminating.

Lesson: Associate with the right people.

Ý kiến của bạn:

avatar