Gậy Ông Đập Lưng Ông

Gậy Ông Đập Lưng Ông Là Gì?

Gậy Ông Đập Lưng Ông: 

  • Gậy Ông Đập Lưng Ông: Be hoisted by one’s own petard
  • Gậy Ông Đập Lưng Ông: Have a taste of one’s own medicine.
  • Thí dụ: Tôi đã bị gậy ông đập lưng ông: I was hoisted by my own petard = I had a taste of my own medicine!

Ý kiến của bạn:

avatar