Gia hoà vạn sự hưng

Gia hoà vạn sự hưng tiếng Anh là gì?

Gia hoà vạn sự hưng:

  • In a harmonious family, everyone prospers.
  • In a happy family, everyone thrives.
  • A happy family is a prosperous family.

Ý kiến của bạn:

avatar