Have a sweet tooth là gì?

Have a sweet tooth nghĩa là gì?

Have a sweet tooth: hảo ngọt. (My father has a sweet tooth, so he also has a big belly: Ba tôi hảo ngọt nên ông ấy béo bụng.)

Ý kiến của bạn:

avatar