Không thầy đố mày làm nên

Không thầy đố mày làm nên tiếng Anh là gì?

Literal translation: No one can accomplish great things without teachers.

Lesson: Learn from teachers in all areas of life.

Ý kiến của bạn:

avatar