Mười năm lưu lạc giang hồ, một ngày tu tỉnh cơ đồ lại nên

Mười năm lưu lạc giang hồ, một ngày tu tỉnh cơ đồ lại nên tiếng Anh là gì?

Literal translation: A man can wander around clueless for ten years, but once he is awakened to the truth, he can achieve great success.

Lesson: It’s never too late to be successful.

Ý kiến của bạn:

avatar