Muối này thơm mùi tôm

Muối này thơm mùi tôm tiếng Anh là gì?

Muối này thơm mùi tôm:

This salt has a fragrance of shrimp powder.
This salt smells like it contains shrimp powder.

Ý kiến của bạn:

avatar