Người tính không bằng trời tính tiếng Anh là gì?

Người tính không bằng trời tính

  • Man can make plans, but God has his final say.