Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo Tới

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo Tới tiếng Anh là gì?

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo Tới:

Speak of the devil

Talk of the devil!