Nó mà hát là ai cũng bịt tai lại

Nó mà hát là ai cũng bịt tai lại

Nó mà hát là ai cũng bịt tai lại

  • As soon as he sings, everyone sticks their fingers in their ears.
  • He has everyone stick their fingers in their ears when he sings.

Ý kiến của bạn:

avatar