No quá trời

No quá trời tiếng Anh là gì?

No quá trời:

I’m so full.

I’m stuffed.

Comment bằng Facebook

Ý kiến của bạn:

avatar