Nói trước bước không qua

Nói trước bước không qua tiếng Anh là gì?

Nói trước bước không qua:

  • Don’t jinx it.
  • I don’t want to jinx it.
  • Don’t count your chickens before they hatch.
  • I dont want to count my chickens before they hatch.

Ý kiến của bạn:

avatar