Tập thể dục buổi sáng là tốt nhất!

Tập thể dục buổi sáng là tốt nhất! tiếng Anh là gì?

Tập thể dục buổi sáng là tốt nhất!

  • It’s best to exercise in the morning.
  • It’s best to work out in the morning.
  • Morning exercise is the best.
  • Morning workouts are the best.
  • Ideally, we should work out in the morning
  • Ideally we should exercise in the morning.

Ý kiến của bạn:

avatar