Thượng đội hạ đạp

Thượng đội hạ đạp tiếng Anh là gì?

Thượng đội hạ đạp:

  • Kiss up and kick down

Ý kiến của bạn:

avatar