Tri túc tiện túc tiếng Anh là gì?

Tri túc tiện túc : Biết đủ là đủ: He who knows contentment is rich.

Ý kiến của bạn:

avatar