Trời nóng quá! Ứơc gì có mưa.

Trời nóng quá! Ứơc gì có mưa tiếng Anh là gì?

Trời nóng quá! Ứơc gì có mưa:

  • It’s so hot. If only it would start raining!
  • It’s so hot. I wish it would start raining.

Ý kiến của bạn:

avatar