Vô trong bếp biết nết đàn bà

Vô trong bếp biết nết đàn bà tiếng Anh là gì?

Vô trong bếp biết nết đàn bà:

You can judge a woman’s character by taking a look at her kitchen.

You can tell what kind of person a woman is by looking at her kitchen.

Ý kiến của bạn:

avatar