Xong rồi đó

Xong rồi đó tiếng Anh là gì?

Xong rồi đó:

  • It’s all done.
  • It’s finished.
  • Everything’s ready.
  • It’s done.
  • All done.

Ý kiến của bạn:

avatar